Leta 1972 so v Stockholmu na konferenci Združenih narodov prvič v zgodovini voditelji s celega sveta soglašali, da je varstvo okolja nedeljivo povezano s temeljnimi človekovimi pravicami. Prizadevanju za mir in pravičnemu socio-ekonomskemu razvoju se je kot temeljno načelo svetovnih prizadevanj pridružilo še varstvo okolja. Pravica do varnega okolja je tako danes vključena v ustave mnogih držav po svetu.

 A čas, v katerem živimo je nepotrpežljiv. Človek venomer išče napredek, ki je osnova za blaginjo njegovega obstoja. Napredek je mogoč le, če ga poganja nakovalo ekonomije in tehnoloških inovacij. Ekonomija, industrija in tehnološki dosežki so človeku nezanikljivo olajšali njegovo vsakdanje življenje in prinesli številne druge koristi. Razvoj je omogočil spoznanja, ki jih človeštvo prej tisočletja ni moralo dognati. A razvoj industrije in tehnološki napredek ob posledičnih vzorcih masovne potrošnje, s sabo prinašata povečevanje onesnaževanja naravnega okolja, izčrpavata nenadomestljive naravne vire, izkoreninjata svetovno biotsko raznovrstnost ter prispevata k usodnim globalnim podnebnim spremembam in poglabljanju neenakosti.

Dejstvo torej je, da mora vsaka politika delovati znotraj nujnega soodvisnega postulata človek – okolje – razvoj.

Stranka Z.DEJ se je pri snovanju svojega programskega kompasa ukvarjala s temeljnim vprašanjem, kako iskati ravnovesje med kakovostnim razvojem (industrije), ki nedvomno prinaša koristi za človeka in med ohranjanjem okolja, ki je predpostavka človekovega obstoja in posledično temelj obstoja industrije ter ekonomskega razvoja. 

 S tem v mislih trdimo, da je trikotnik človek – okolje – razvoj nedeljiv sistem in da naše programske zahteve ne morejo biti utemeljene samo na okoljski politiki, četudi si v osrčje svojega delovanja postavljamo trajnostni pravični razvoj za vse prebivalke in prebivalce Slovenije (in širše). 

Za trajnostno politiko je ključno upoštevati nedeljiv
ekosistem človek – okolje – razvoj. 

Naš programski kompas v nadaljevanju zaradi večje preglednosti, podrobneje razčlenjujemo po programskih sklopih človek – okolje – razvoj, pri čemer opozarjamo, da se naše politike povezujejo in sobivajo v vseh treh delih skupnega ekosistema.

1. Človek

Svet je v letu 2019 zaustavila pandemija COVID-19, ki je spremenila pogled na lastne prioritetne zahteve slehernika po vsem svetu. Trenutna pandemija se pri primerljivosti vpliva na naše vsakdanje življenje lahko primerja le še z obema svetovnima vojnama. Zato so socialne zahteve človeka pomembne kot kdajkoli prej. 

S tem v mislih, Stranka Z.DEJ izpostavlja slednje ključne socialne zahteve:
1. Javno dostopno zdravstvo za vse generacije

Nedopustno je, da prebivalke in prebivalci Slovenije nimajo ustrezne zdravstvene oskrbe ali jo iščejo proti plačilu v tujini. Nedopustno je, da Slovenija dve leti po začetku epidemije nima jasnega načrta za spopadanje z njo. Stranka Z.DEJ se zavzema za prestrukturiranje javnega zdravstva v smislu čim večje učinkovitosti in skrajševanja čakalnih vrst ter krepitve prve stopnje zdravstva t.j. povečanje števila osebnih zdravnikov. To je možno samo, če povečamo število zdravstvenih delavcev, prenovimo sistem podeljevanja koncesij ter poenotimo javno naročanje različnih subjektov javnega zdravstvenega sistema na način neposredne nabave pri proizvajalcih ter preko skupnega naročanja na ravni EU. Slovenija potrebuje gospodarno, stroškovno in strokovno učinkovito organiziranost bolnišnic v korist pacienta in dobrih zdravnikov. Stranka Z.DEJ je proti plačni uravnilovki, saj smo prepričano, da morajo biti najboljši zdravstveni delavci najboljše plačani. Stranka Z.DEJ podpira zasebne vlagatelje v slovensko zdravstvo, predvsem na področjih komplementarnih z javnim zdravstvom.

2. Moderno izobraževanje v skladu s potrebami okolja in gospodarstva

V Stranki Z.DEJ se zavzemamo za prenovo sistema izobraževanja v smislu krepitve poklicnega izobraževanja in digitalizacije celotnega šolstva. Zavzemamo se za krepitev števila vpisnih mest na fakultetah v programe, kjer ima oz. bo imelo gospodarstvo več potreb (IT, digitalizacija, druge tehnične vede, zdravstvo, psihologija, okolje ipd.). Vzpodbujamo krepitev digitalnih kompetenc in odnosa do okolja že od zgodnjih osnovnošolskih let. Predlagamo več ur kakovostne športne vzgoje (atletika, gimnastika kot temeljni panogi naj prevladujeta) ter za povrnitev avtonomije učiteljev (omejitev pritiska staršev na učni proces).

3. Pravična in dostopna socialna politika za vse generacije

S ciljem spodbujanja zdravega in okolju prijaznega prehranjevanja, Stranka Z.DEJ predlaga sodelovanje vsake izmed OŠ in SŠ z lokalnimi kmetijami, ki so od šol lahko oddaljene do 50 km. Vsi otroci in mladostniki naj brezplačno prejmejo vsaj 1 zdrav in lokalno pridelan obrok na dan. Tako država spodbuja zdravo prehranjevanje, pomaga lokalnim kmetom in obenem skrbi za okolje. Ker je tak način prehranjevanja dražji, naj se fond polni tudi iz novega davka na sladke pijače. Nedopustno je, da so otroci v hudih psihičnih stiskah prepuščeni samemu sebi, ker država nima ustrezne politike na tem področju. Omogočiti je potrebno brezplačno psihološko oporo mladim (in drugim v stiski), ki to potrebujejo in sicer tako, da se zagotovi ustrezno infrastrukturo in dovolj strokovno usposobljenega kadra. Zavzemamo se za jasno ureditev zakonodajnega okvira izvajanja psihološkega ali psihoterapevtskega svetovanja. A hkrati potrebujemo jasno socialno politiko za delovno aktivno prebivalstvo in upokojence. Slovenija potrebuje prilagoditev delovnopravne in pokojninske zakonodaje, sploh glede na post COVID-19 okoliščine na trgu dela. Zavzemamo se za sistemsko gradnjo DSO ter varovanih stanovanj in naselij, ki omogočajo kakovostno in čim bolj samostojno življenje v starosti. 

4. Spoštovanje temeljnih človekovih pravic in vladavine prava

V Stranki Z.DEJ verjamemo v odgovorno javno besedo. Nasprotujemo vsaki obliki ekstremizma ali totalitarizma. Spoštujemo vsakega človeka, njegove temeljne pravice in verjamemo v vladavino prava. Na področju zunanje politike verjamemo v nemško-francosko politiko razvoja EU. Zavzemamo se za vključitev držav Zahodnega Balkana v EU. Zagrizli bomo v boj proti zaprtemu malomeščanskemu duhu Slovenije, v boj za razvoj demokracije in spoštovanje različnosti, v promocijo človekovih pravic, v podporo osebam z invalidnostjo, v izboljšanje položaja žensk ter v boj proti trgovini z ljudmi. 

5. Aktivni duh v aktivnem telesu

Stranka Z.DEJ verjame v nemirni duh vsakega od nas. Prepričani smo, da moramo športni duh negovati od vrtca naprej. Zavzemamo se za izgradnjo nacionalnih centrov za posamezne panožne športe in s tem zagotavljanje specializacije za posamezni šport v posamezni regiji. Da bo to možno, moramo urediti davčno zakonodajo za pokrovitelje (sponzorstva) za večja vlaganja v šport in tako odgovorna podjetja spodbuditi k sponzoriranju. Poskrbeti moramo za prekvalifikacijo vrhunskih športnikov po končani karieri in za vključevanje v športne projekte. 

2. Razvoj

Da bi bile naše socialne zahteve, ki so nanizane pod točko 1 uresničljive in izvedljive, Slovenija potrebuje premišljen nadaljnji razvoj (industrije in ekonomije). Prepričani smo, da se Slovenija do leta 2030 zmore uvrstiti med 20 globalno najkonkurenčnejših držav na svetu glede na metodologijo WEF. Ciljamo na to, da bomo obstoječo 2 – 4% letno rast BDP povečali na 3 – 5% letno rast v naslednjih desetih letih. Trudili se bomo soustvarjati poslovno okolje, ki bo omogočalo ustvarjanje delovnih mest z dodano vrednostjo 60.000-100.000 €  na zaposlenega.

S tem v mislih, Stranka Z.DEJ izpostavlja slednje ključne ekonomske zahteve:

1. Pravično razogljičenje Slovenije

V Stranki Z.DEJ se zavzemamo za hipno pripravo nacionalnega načrta za opustitev fosilnih goriv v Sloveniji. Za cilj smo si namreč zastavili, da do leta 2030 zapremo TEŠ6, kar pomeni, da potrebujemo nacionalni dogovor o premišljenem prestrukturiranju regije in energetski načrt samooskrbe na nacionalni ravni. Zavzemamo se za povečanje deleža energije iz obnovljivih virov. Smo proti hidroelektrarnam na reki Muri, a za skrbno in premišljeno izrabo potenciala vodika ter za razvoj baterij za shranjevanje energije.

2. Promet kot del slovenske rešitve in ne težava

Zavzemamo se za trajnostno prometno politiko, a ob predpostavki, da Slovenija ni zgolj Ljubljana. Javni potniški promet mora povezati celotno Slovenijo, pri čemer je ključno, da razvijamo okolju prijazno železniško infrastrukturo. Kjer je mogoče, gradimo kolesarske poti. Spodbujamo delitveno ekonomijo prevozov (t.i. car sharing). Smo proti širitvam obvoznic in avtocest.

3. Pravična prenova javnega sektorja

Slovenski javni sektor ima ogromno dobrih in kakovostnih javnih uslužbencev, ki so za svoje delo premalo plačani in slabo nagrajeni v primeru nadpovprečnega dela. Obenem del javnega sektorja s svojim delom upočasnjuje razvoj Slovenije, zato se zavzemamo za pregledno, pravično in jasno večjo razlikovanje med dobrimi in slabimi javnimi uslužbenci ter posledično možnost variabilnega nagrajevanja. Predlagamo prenovo javnega sektorja, reorganizacijo, jasno hierarhijo odgovornosti in prenovo plačnega sistema javnega sektorja.

4. Učinkovita prenova slovenskega zakonodajnega sistema = debirokratizacija

Slovenija potrebuje svojo jasno strategijo nadaljnjega (ekonomskega) razvoja. Stranka Z.DEJ predlaga, da Slovenija svojo strategijo razvoja uskladi s svojo infrastrukturno, gospodarsko in fiskalno politiko. Slovenija se utaplja v zakonskih in podzakonskih aktih (več kot 21.000), ki so nejasni in med sabo neusklajeni. Slovenija potrebuje optimizacijo pravnega okvira, kjer se v ospredje postavijo trajnostne politike. Verjamemo v neodvisno sodstvo, ki je učinkovito in hitro ter v ospredje postavlja interes slehernega državljana.

5. Spodbude za prioritetne ekonomske razvojne smeri

Slovenija naj določi svoja prioritetna področja in za ta vzpostavi ugodno okolje (ustrezna zakonodaja in vzpodbude). Predlagamo tudi posebne spodbude za zagonska podjetja ter različne vrste kapitalskih skladov. Nujna je uvedba oprostitve prispevkov v prvem letu za vsako novo zeleno delovno mesto, ki naj bodo primarno financirana iz evropskega zelenega dogovora. Inovativnost naj postane del slovenske ekonomske razvojne smeri, inovacije pa spremljajoča konstanta.

6. Decentralizacija in digitalizacija Slovenije kot predpogoj razvoja

Slovenija potrebuje načrtno decentralizacijo države, kar pomeni, da se morajo vse državne organizacije in organi v sestavi primerno razporediti po celi državi. Prometna infrastruktura je ključna za vsa mesta v Sloveniji, ne samo za Ljubljano. Predlagamo začetek digitalizacije državne uprave, kar pomeni vsaj to, da se uvede avtomatično digitalno potrdilo za vsakega državljana  – to je prvi korak k e-volitvam.

7. Uvedba davka na sladke pijače

Posledice uživanja sladkih pijač so uničujoče za naše zdravje. Prav je, da se take pijače obdavči in sredstva nameni za spodbujanje lokalne hrane v OŠ in SŠ.

8. Uvedba davka na nereciklirane plastične embalaže

Kot del vseevropskega boja zoper plastično embalažo, predlagamo uvedbo davka nanjo. V EU recikliramo le od 30 do 40 odstotkov take embalaže, ki zato izjemno obremenjuje okolje in naše zdravje. Predlagamo uvedbo davka na nereciklirano plastično embalažo, ter namembnost davka v razvoj zelene industrije (podpora kmetijstvu, pridelava zdrave hrane, omogočanje konkurenčnosti malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev, razvoj reciklažne industrije, spodbujanje proizvodnje izdelkov iz recikliranih materialov …).

3. Okolje

Slovenija ima edinstveno priložnost, da prisede na vlak sprememb, ki jih potrebuje naš planet. Slovenija je med najbolj gozdnatimi državami v EU, ima edinstveno čisto pitno vodo in kakovosten zrak. Naše naravne danosti so naša ključna strateška prednost v neizprosni bitki za neznosno lahkotnost bivanja ob hkratnem pravičnem ekonomskem razvoju, ki v ospredje postavlja okolje in človeka. 

S tem v mislih, Stranka Z.DEJ izpostavlja slednje ključne okoljske zahteve:
1.  Razglasitev podnebne krize

Skoraj 40 držav na svetu se že zaveda, da je čas za ukrepanje ZDAJ in so že razglasile podnebno krizo. Okolje nima časa za odlašanje, zato je ključno, da Slovenija po vzoru drugih držav razglasi podnebno krizo in začne z ukrepanjem. To pomeni, da se vse politike in ukrepi države začnejo izvajati na način, da se upošteva okoljski faktor. 

2. Zaščita slovenskih gozdov in vzpostavitev novega nacionalnega parka

Slovenija je med najbolj gozdnatimi državami v EU, a ta svoj neprecenljiv naravni vir nepremišljeno in naključno izkorišča in ščiti. Predlagamo, da država sprejme nacionalni načrt upravljanja s slovenskimi gozdovi in poleg skrbi za gozdove ter načrtnega pogozdovanja Slovenije poskrbi tudi, da se bo v Sloveniji ponovno razvila pohištvena industrija. Predlagamo, da se taka industrija načrtno spodbudi na področju Šaleške doline in Koroške, saj bo skorajšnje zaprtje rudnika sicer tam povzročilo hudo socialno stisko. Predlagamo, da se to uredi v zakonu o zapiranju rudnika. Obenem predlagamo, da država vzpostavi svoj drugi nacionalni park in sicer v Kočevju ali Pohorju.

3. Zaščita in promocija zdrave lokalne hrane

Stranka Z.DEJ se zavzema za trajnostno kmetijsko proizvodnjo in povečanje samooskrbe. Predlagamo vzpodbude sodobnemu zadružništvu, ekološkemu kmetovanju in trgovini z lokalno pridelano hrano (vključujoč jasne označbe na trgovskih policah). Slovenija mora povečati delež poljedelstva na račun živinoreje. Opozarjamo na pomen humane živinoreje s poudarkom na prosti reji. Zavzemamo se za strožje omejitve za GSO, FFS in gnojila. Podpiramo slovenske sorte poljščin in vrtnin. 

4. Varstvo živali

Opozarjamo, da so živali čuteča bitja. Zavzemamo se za zakonodajno opredelitev varnega in dostojnega prevoza živih živali za zakol (max 4 ure in 300 km).  Smo za prepoved verig za pse in za strožje kazni za tiste, ki mučijo domače živali.

5. Varstvo slovenskih avtohtonih semen

Slovenija naj premišljeno ravna z avtohtonimi slovenskimi semeni in vzpostavi lastno banko semen za celotno ozemlje Slovenije iz baze starih semen. Samo z ohranjanjem slovenskih semen bodo naše prihodnje generacije lahko jedle slovensko hrano. Lastna banka semen je predpogoj ohranjanja prehranske varnosti in samooskrbe. Predlagamo subvencije in davčne olajšave za kmete, ki uporabljajo takšna semena. Zavzemamo se za zakonsko omejevanje sajenja invazivnih tujerodnih vrst. 

6. Prepoved frackinga

Nasprotujemo frackingu in napovedujemo hipno vložitev zakonske prepovedi izvajanja te metode v Sloveniji.