Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) je ustanovni kongres Stranke zelenih dejanj – Z.DEJ (Vrh nad Želimljami 12b, 1291 Škofljica), dne 8.5.2021, sprejel

Statut
Stranke zelenih dejanj - Z.DEJ

SPLOŠNE DOLOČBE

1.     člen

 

(1)   Ta statut ureja organizacijo in delovanje politične stranke z imenom Stranka zelenih dejanj  (v nadaljevanju: stranka). Skrajšano ime stranke je Stranka Z.DEJ. Kratica imena stranke je Z.DEJ.  

 

(2)  Člani stranke si s svojim delovanjem prizadevajo za aktivno uresničevanje programa stranke in ciljev stranke iz 5. člena tega statuta, s poudarkom na varstvu okolja. Delujejo skladno s programom in statutom.

 

(3)  V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

2.     člen

 

(1)   Znak stranke je v obliki tipografskega zapisa, napisan v neserifni pisavi ter obdan z dvema črtama, ki tvorita obliko nesklenjenega kvadrata. Znak stranke sestavlja kratica imena stranke Z.DEJ ter ime stranke Stranka zelenih dejanj, pri čemer je kratica imena Z.DEJ nadrejena imenu Stranka zelenih dejanj.

 

(2)   Tekst v znaku stranke je sestavljen iz velikih tiskanih črk ter upodobljen s predelano različico pisave Pantone 2302C v zeleni barvi (CMYK 20 0 60 20, RGB 174 183 98 in HEX #AEB762).

 

(3)  Žig stranke je enak logotipu (negativu) znaka stranke.

 

(4)   Zelena barva v znaku stranke simbolizira naravo. 

 

 

3.     člen

 

(1)   Stranka je pravna oseba s sedežem na Vrhu nad Želimljami in deluje na območju Republike Slovenije. 

 

4.     člen

 

(1)   Stranka lahko sklene sporazum ali koalicijsko pogodbo z drugo politično stranko v Republiki Sloveniji. 

 

(2)   Stranka se lahko pridruži mednarodnim ustanovam in organizacijam političnih ali nepolitičnih strank s sorodnimi interesi in cilji.

 

(3)   Stranka lahko aktivno sodeluje s katerokoli okoljsko ali drugo organizacijo, združenjem ali nevladno organizacijo , ki želi prispevati k izboljšanju stanja okolja v Sloveniji in podpira cilje in vrednote stranke. 

CILJI IN NAČELA STRANKE

5.     člen                                        

(1)   Stranka združuje posameznike, ki želijo z aktivno politično participacijo uresničevati razvojni potencial Slovenije, s poudarkom na skrbi za okolje, človeku in hkratnem uresničevanju ekonomskega razvoja Slovenije. Zavzemamo se za tri osnovne dimenzije trajnosti – ekonomsko, socialno in okoljsko. 

(2)  Program stranke temelji na prepričanju, da je trikotnik človek – okolje – razvoj nedeljiv sistem in da programske zahteve ne morejo biti utemeljene samo na okoljski politiki, četudi si v osrčje svojega delovanja postavlja trajnostni pravični razvoj za vse prebivalke in prebivalce Slovenije (in širše).

(3)   Doseganje ciljev je natančneje opredeljeno v programu stranke. 

6.     člen

(1)   Pri uresničevanju svojih ciljev lahko stranka sodeluje z drugimi političnimi strankami, organizacijami civilne družbe, civilnimi iniciativami in posamezniki v Republiki Sloveniji in tujini.

7.     člen

(1)   Delovanje stranke je javno.

(2)   Javno delovanje stranka dosega s komunikacijskimi sredstvi javnega obveščanja, tiskovnimi konferencami, organizacijo javnih akcij, sodelovanjem na javnih shodih in razpravah ter z uporabo drugih oblik javnega komuniciranja.

ČLANSTVO

8.     člen

 

(1)   Član stranke lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki:

–                 ni član druge politične stranke v Republiki Sloveniji,

–                 se strinja z vrednotami, načeli in cilji stranke,

–                 izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero sprejema program in statut,

–                 plača članarino v skladu s pravili, ki jih določi Svet stranke ter

–                 izpolnjuje druge pogoje po tem statutu.

(2) Član stranke lahko s pisno privolitvijo svojega zakonitega zastopnika postane tudi oseba, ki je dopolnila najmanj 15 let starosti.

 

(3)   O sprejemu v članstvo odloča Izvršni odbor stranke na podlagi pristopne izjave. V pristopni izjavi član navede svoje ime in priimek, datum rojstva, spol, stalno ali začasno prebivališče, izobrazbo, poklic, zaposlitev, elektronski naslov in telefonsko številko. Pridobljene podatke stranka uporablja in jih obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in le za namen evidence članstva ter za izvajanje aktivnosti in delovanje stranke.

 

(4)   Izvršni odbor stranke lahko izjemoma odobri članstvo posamezni osebi ne glede na pogoj iz prve alineje 1. odstavka tega člena.

 

(5)   Izvršni odbor lahko za sprejem v članstvo ustanovi komisijo za sprejem članov, ki jo vodi Generalni sekretar stranke.

 

9.     člen

 

(1)   Članstvo nastopi z dnem vpisa v register članov, ki ga vodi Generalni sekretar stranke. Register članov, ki ga vodi Generalni sekretar stranke je edini veljavni register članov in dokazilo o članstvu v stranki.

 

(2)   Pristopno izjavo obravnava Izvršni odbor na svoji prvi naslednji seji ter preveri ali član izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa zakon in ta statut. V kolikor izvršni odbor ugotovi, da član izpolnjuje vse pogoje, predlaga Generalnemu sekretarju vpis v evidenco članov.

 

(3)   Izvršni odbor lahko zavrne vpis v seznam članov v primeru, če je podan kateri od razlogov za izključitev na podlagi tega statuta, pa tudi, če dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje podpisnice ali podpisnika pristopne izjave nasprotuje temeljnim vrednotam, ciljem ali programskim prizadevanjem stranke.

 

(4)   Na odločitev Izvršnega odbora je v roku 15 dni od zavrnitve vpisa v seznam članov možna pritožba, ki jo obravnava Nadzorni odbor stranke na prvi naslednji seji. Odločitev Nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.

 

10.  člen

 

(1)  Člani stranke imajo pravico:

–                 biti obveščeni o poslovanju in delu stranke,

–                 sodelovati pri oblikovanju politik stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju,

–                 voliti in biti voljeni v organe stranke,

–                 kandidirati in predlagati kandidate za voljene in imenovane funkcije.

 

(2)   Člani stranke imajo dolžnost:

–                 aktivno delovati in si prizadevati za udejanjanje temeljnih vrednot in ciljev, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena, 

–                 delovati v skladu s statutom in programom ter drugimi akti stranke,

–                 aktivno delovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani,

–                 krepiti enotnost in ugled stranke ter se vzdržati dejanj, ki bi lahko imele škodljive posledice za stranko,

–                 redno plačevati članarino.

 

11.  člen

 

(1)    Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo ali s smrtjo.

 

(2)   Član iz stranke izstopi tako, da pisno izstopno izjavo pošlje Generalnemu sekretarju stranke.  

 

(3)  Člana stranke se iz članstva lahko izbriše, če več kot eno leto od zapadlosti ni poravnal članarine. Predlog o izbrisu iz članstva poda Generalni sekretar stranke, o njem pa odloča Izvršni odbor stranke na prvi naslednji seji.

 

(4)  Člana stranke se lahko izključi iz stranke v primeru nespoštovanja temeljnih vrednot stranke, hujših kršitev statuta stranke, delovanja v nasprotju s programom in sprejetimi sklepi organov stranke, če postane član druge stranke, registrirane v Republiki Sloveniji, ali če kandidira na listi druge stranke, registrirane v Republiki Sloveniji. Pobudo za izključitev lahko poda vsak član stranke ali njeni organi. O pobudi za izključitev odloča Izvršni odbor stranke.

 

(5)   Zoper odločitev Izvršnega odbora o izključitvi je dovoljena pritožba, ki jo obravnava in o njej odloča Nadzorni svet stranke na prvi naslednji seji. Sprejeta odločitev o pritožbi je dokončna.

ČLANARINA

12.  člen

 

(1)   Višino in način plačevanja članarine se določi s Pravilnikom o članarinah, ki ga sprejme Svet stranke.

 

(2)   Člana stranke se lahko zaradi težkih materialnih ali drugih okoliščin oprosti plačila članarine ali se mu višina članarine zniža.

 

(3)   Pogoji za oprostitev ali znižanje članarine se določijo s Pravilnikom o članarini. O oprostitvi ali znižanju članarine odloča Izvršni odbor stranke.

ORGANIZACIJA STRANKE

13.  člen

 

(1)    Stranka je organizirana na državni ravni. Stranka se lahko organizira tudi na regionalni in lokalni ravni.

 

(2)   Stranka lahko ustanovi tudi druge organizacijske in funkcionalne oblike delovanja (kot npr. podmladek, seniorsko organizacijo, ženski forum, itd.), ki so avtonomne pri oblikovanju pravil in programa, pri čemer le-ta ne smeta biti v nasprotju s temelji programa in pravil stranke. O takšni ustanovitvi odloči Izvršni odbor stranke.

ORGANI STRANKE

14.  člen

 

(1)   Organi stranke so:

–        kongres,

–        svet stranke,

–        izvršni odbor,

–        nadzorni odbor,

–        predsednik stranke,

–        podpredsednik stranke.

 

(2)   Mandat članov organov stranke traja štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo do izvolitve novih organov.

 

(3)    Kolegijski organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Glasovalno pravico imajo samo člani posameznega kolegijskega organa stranke.

 

(4)   Kolegijski organi stranke, razen kongresa, so sklepčni, če je prisotnih vsaj polovica članov organa. Kolegijski organi sprejemajo sklepe z večino oddanih glasov prisotnih članov, razen v primeru korespondenčnih sej, na katerih je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov organa. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika organa.

 

(5)   Seje kolegijskih organov stranke se praviloma opravijo ob fizični prisotnosti članov organa. Sklicatelj seje lahko v sklicu določi, da se seja ter glasovanje na seji opravi tudi izključno s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska seja), ali kot seja z delno fizično prisotnostjo in delno uporabo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (hibridna seja).

 

(6)   Pri izvedbi elektronske ali hibridne seje je potrebno upoštevati naslednja pravila:

– tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne seje v realnem času,

– zagotovljeni morajo biti ustrezni pogoji za ugotavljanje identitete članov organa,

– tehnična rešitev mora zagotavljati glasovanje o predlogih oz. sklepih ter varno elektronsko komuniciranje.

 

(7)   Kolegijski organi stranke lahko sprejmejo pravilnike in druge notranje akte, s katerimi urejajo svoje delovanje.

KONGRES

15.  člen

 

 

(1)   Kongres je najvišji organ stranke. Sestavljajo ga vsi člani stranke.

 

(2)   Kongres obravnava in sprejema:

–          statut stranke,

–          program stranke,

–          poslovnik kongresa,

–          sklepe o prenehanju stranke, spojitvi z drugimi strankami, pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi stranke in nasledstvu stranke,

–          obvezne razlage tega statuta.

 

(3)   Kongres ima naslednje pristojnosti v zvezi z organi stranke:

–          voli in razrešuje:

                           i.     Predsednika in Podpredsednika stranke,

člane Sveta stranke, ki jih skladno s tem statutom voli kongres, na predlog Izvršnega odbora

SKLIC KONGRESA

16.  člen

 

(1)   Kongres skliče Predsednik stranke, po potrebi, mora pa ga sklicati vsaj enkrat na štiri leta. Kongres lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi Svet stranke ali večina članov stranke, ki morajo navesti razloge za zahtevo sklica. V tem primeru mora predsednik stranke kongres sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave. Če predsednik stranke ne skliče kongresa, ga mora sklicati Svet stranke. Če ga v nadaljnjih 30-ih dneh ne skliče Svet stranke, ga lahko skličejo predlagatelji sami oziroma pisno pooblastijo zastopnike za pripravo in sklic kongresa.

 

(2)   Sklic Kongresa z gradivi je treba udeležencem poslati s predlogom dnevnega reda vsaj deset dni pred kongresom. Na kongres se vabi vse člane stranke.

 

17.  Člen

 

(1)   Kongres je sklepčen, če mu prisostvuje najmanj tretjina vseh članov. Če Kongres ob začetku ni sklepčen, se počaka 30 minut. Po preteku tega časa Kongres začne z zasedanjem in je sklepčen, če je prisotnih najmanj četrtina članov, ki so potrebni za ustanovitev stranke.

 

(2)   Kongres sprejema svoje odločitve z večino glasov glasujočih udeležencev zasedanja, razen v primerih, ko je z zakonom ali s tem statutom določeno drugače.

 

(3)   Zasedanje Kongresa vodi delovni predsednik Kongresa, ki ga na predlog predsednika stranke ali predlagatelja sklica, na začetku Kongresa izvolijo člani Kongresa. Člani Kongresa hkrati izvolijo verifikacijsko komisijo katero sestavljata dva člana, volilno komisijo katero sestavljata dva člana, overovatelja (enega v primeru, da je le-ta notar, dva v drugih primerih) ter zapisnikarja Kongresa. Delovni predsednik Kongresa ne more biti Predsednik stranke, člana volilne komisije pa ne kandidata, ki kandidirata za katerokoli funkcijo, ki jo voli Kongres.

 

(4)   Naloge predsednika Kongresa so:

–          vodi zasedanje Kongresa,

–          predlaga dnevni red,

–          oblikuje sklepe.

 

(5)   Predsednik Kongresa v sprejem predlaga dnevni red, ki je bil sestavni del vabila na zasedanje Kongresa ter ga na predlog navzočih lahko tudi razširi oz. spremeni, v kolikor se s tem strinja večina udeležencev Kongresa.

 

18.  člen

 

(1)   Organi stranke, izvoljeni na zasedanju Kongresa, so se dolžni sestati najkasneje v roku enega meseca po dnevu izvolitve.

 

(2)   Organi stranke se konstituirajo na svoji prvi seji, ko se opravi tudi primopredaja.

SVET STRANKE

19.   člen

(1)   Svet stranke ima naslednje pristojnosti:

–          določa smernice in načrt aktivnosti stranke za naslednja leta,

–          odloča o vstopu v predvolilno koalicijo,

–          odloča o vstopu v vladno koalicijo,

–          določa strateške, politične in organizacijske prednostne naloge stranke,

–          določa politične smernice in resolucije stranke,

–          določa proračun za naslednje leto ali več let in odobri računovodske izkaze za pretekla leta,

–          daje priporočila za resolucije o zadevah ki se obravnavajo v Državnem Zboru Republike Slovenije,

–          sprejema programske dokumente stranke,

–          sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih stranke,

–          razpravlja o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke,

–          obravnava poročilo o delu Izvršnega odbora stranke,

–          na predlog Izvršnega odbora določa kandidatke in kandidate na volitvah v Državni Zbor Republike Slovenije, v Evropski Parlament in za predsednico oziroma predsednika Republike Slovenije,

–          voli in razrešuje po postopku, ki ga določi Svet stranke:

                    i.     enega člana Izvršnega odbora stranke,

                   ii.     člane Nadzornega odbora.

(2)   Če ni možno pravočasno sklicati kongresa, lahko svet stranke z večino glasov vseh članov sprejema spremembe statuta, ki so nujno potrebne za delovanje stranke – spremembo statuta potrdi kongres na prvem naslednjem rednem zasedanju.

(3)   Svet stranke lahko sprejme pravilnik o izbiri kandidatov za volitve v Državni zbor in Evropski parlament, za lokalne volitve, za volitve predsednice ali predsednika Republike Slovenije in za volitve v druge predstavniške organe na ravni države in EU, v katerem določi tudi način uresničevanja zakonskih določb o enakopravni zastopanosti spolov.

20.  člen      

(1)   Svet stranke sestavljajo:

–          do 15 predstavnikov, izvoljenih na Kongresu,

–          člani Izvršnega odbora stranke,

–          poslanci v Državnem zboru Republike Slovenije in Evropskem Parlamentu, izvoljeni na listi stranke, ki postanejo člani Sveta stranke na dan nastopa zadevne funkcije in jim mandat preneha z dnem prenehanja te funkcije,

–          člani Vlade Republike Slovenije, ki so bili izvoljeni na predlog stranke.

(2)   Voljene člane Sveta stranke iz prve alinee prvega odstavka tega člena izvoli Kongresu stranke na predlog Izvršnega odbora, za štiriletni mandat, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(3)   Člani Sveta stranke iz svojih vrst izvolijo predsednika Sveta stranke in podpredsednika Sveta stranke.

(4)   Predsednik Sveta stranke sklicuje in vodi seje Sveta stranke. V primeru odsotnosti pooblasti za vodenje podpredsednika Sveta stranke. Svet stranke lahko skliče tudi Predsednik stranke ali večina članov Sveta stranke.

(5)   Na sejo Sveta stranke lahko predsednik Sveta stranke povabi tudi druge udeležence, ki pa nimajo glasovalne pravice v Svetu stranke.

IZVRŠNI ODBOR

21.  člen

 

(1)   Izvršni odbor ima naslednje pristojnosti:

–          pripravlja predloge za obravnavo na seji Sveta stranke,

–          daje predsedniku stranke usmeritve za vodenje, predstavljanje in zastopanje stranke,

–          vodi in izvršuje volilne kampanje stranke,

–          daje predlog o vstopu v koalicije in predvolilne koalicije,

–          pripravi poslovnik Izvršnega odbora, ki ga potrdi Svet stranke,

–          v sodelovanju s Programskim odborom odloča o programskih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne sklepe in predloge za potrditev na Svetu stranke,

–          daje mnenje o pobudi za ustanovitev lokalnega odbora,

–          koordinira kadrovsko politiko stranke,

–          izvršuje sklepe Kongresa in Sveta stranke,

–          vodi postopke volitev v vse organe na lokalni ter državni ravni organiziranosti in za volitve v Evropski Parlament,

–          Svetu stranke predlaga programske dokumente v sprejem,

–          sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke ter ju daje v potrjevanje nadzornemu odboru,

–          imenuje in razrešuje strokovna delovna telesa, ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat,

–          določa število regionalnih odborov stranke ter potrjuje in razrešuje njihova vodstva,

–          potrjuje in razrešuje vodstva lokalnih odborov,

–          odloča o sprejemu in izključitvi članov iz stranke,

–          odloča o spremembi naslova sedeža stranke (ulica in hišna številka).

 

22.  člen

 

(1)   Izvršni odbor ima 6 članov, ki so :

–    Predsednik stranke,

–    Podpredsednik stranke,

–    Generalni Sekretar stranke,

–    en član, ki ga imenuje Svet Stranke,

–    dva člana, ki ju imenuje Predsednik stranke, pri čeme je eden od teh dveh članov Izvršnega odbora član iz nevladne organizacije, ki se zavzema za ekologijo in trajnostni razvoj in ima temu ustrezen program organizacije.

 

(2)   Predsednik stranke je hkrati predsednik Izvršnega odbora.

 

(3)   Izvršni odbor lahko na posamezne člane Izvršnega odbora prenese posamezne naloge in opravila, ki se podrobneje določijo s poslovnikom iz 4. odstavka tega člena.

 

(4)   Člani Izvršnega odbora delujejo v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme Izvršni odbor.

NADZORNI ODBOR STRANKE

23.  člen

 

(1)   Nadzorni odbor:

–          nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke,

–          tolmači statut in druge akte stranke,

–          ocenjuje skladnost aktov stranke s tem statutom,

–          potrjuje finančni načrt in zaključni račun stranke,

–          na drugi stopnji odloča o pritožbah zoper sklep o izključitvi člana iz stranke,

–          opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta.

 

(2)   Nadzorni odbor, ki ima tri člane izmed sebe izvoli predsednika Nadzornega odbora.

 

(3)   Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke, razen s članstvom v kongresu stranke.

 

(4)   Nadzorni odbor stranke odloča na svojo pobudo, na pobudo članov stranke in na pobudo organov stranke.

PREDSEDNIK STRANKE

24.  člen

 

 (1)   Predsednika stranke, ki je izvršilni organ, izvoli in razrešuje Kongres.

 

(2)   Predsednik stranke je tudi Predsednik Izvršnega odbora, ki deluje skladno z usmeritvami Izvršnega odbora in ima naslednje pristojnosti:

–          vodi in predstavlja stranko v javnosti in predstavlja stranko na javnih nastopih kot glavni govorec stranke,

–          zastopa stranko v pravnem prometu,

–          odgovarja za materialno in finančno poslovanje stranke,

–          skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, sveta stranke ter Izvršnega odbora,

–          predlaga kandidate za podpredsednika stranke,

–          imenuje generalnega sekretarja,

–          imenuje dva člana Izvršnega odbora stranke, v skladu z določbami tega statuta,

–          opravlja druge naloge, določene s tem statutom,

–          v primeru pogajanj glede vstopa v koalicijo in glede drugih političnih sporazumov z drugimi političnimi strankami določi in vodi pogajalsko skupino, ki jo potrdi Izvršni odbor,

–          deluje kot povezovalna oseba med stranko in drugimi interesnimi skupinami, kot so npr. nevladne organizacije in civilne iniciative,

–          o svojem delu poroča Kongresu, Svetu stranke ter Izvršnemu odboru.

 

(3)   V primeru odstopa ali razrešitve Predsednika stranke to funkcijo opravlja Podpredsednik stranke, do imenovanja novega Predsednika stranke. V primeru odstopa ali razrešitve Predsednika in Podpredsednika stranke vršilca dolžnosti izvoli Izvršni odbor izmed svojih članov. Vršilec dolžnosti opravlja funkcijo do izvedbe prve naslednje seje Kongresa stranke, na kateri se izvoli novega Predsednika stranke.

PODPREDSEDNIK STRANKE

25.  člen

  

(1)   Podpredsednik stranke je član Izvršnega odbora in ima naslednje pristojnosti:

–          sodeluje s predsednikom stranke pri uresničevanju sklepov in stališč kongresa, sveta stranke ter Izvršnega odbora stranke;

–          nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti, skladno s tem statutom in navodili predsednika; 

–          opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

(2)   Podpredsednika stranke voli in razrešuje Kongres.

GENERALNI SEKRETAR

26.  člen

 

(1)   Generalni sekretar stranke je član Izvršnega odbora in ga imenuje Predsednik stranke in ima naslednje pristojnosti:

–          po pooblastilu Predsednika stranke lahko zastopa stranko v pravnem prometu,

–          pripravlja finančni načrt in finančno poročilo,

–          zagotavlja administrativno, organizacijsko in strokovno podporo organom stranke na državni ravni organiziranosti,

–          vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ter pravno nasledstvo ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob morebitnem prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke,

–          opravlja druge zadolžitve po navodilih predsednice ali predsednika stranke ali Izvršnega odbora stranke,

–          vodi register članov stranke,

–          opravlja druge naloge, določene s tem statutom in navodili Predsednika stranke.

PROGRAMSKI ODBOR

27.  člen

 

(1)   Programski odbor je posvetovalno telo, ki sestavlja in oblikuje program stranke ter druge strankarske strateške dokumente.

 

(2)   Programski odbor stranke obravnava posamezna vsebinska vprašanja, pripravlja ustrezne podlage in oblikuje stališča za odločanje v organih stranke in v poslanski skupini.

 

(3)   Programski odbor sestavlja do 8 članov, ki jih imenuje Izvršni odbor stranke, kateremu tudi odgovarja za svoje delo. Je tudi posvetovalno telo Sveta stranke in Izvršnega odbora stranke. Programski odbor se sestaja po potrebi, mora pa se sestati na predlog Sveta stranke ali Izvršnega odbora stranke.

 

(4)   Programski odbor lahko po potrebi ustanovi delovno telo za obravnavo specifične tematike in vanj povabi tudi področne strokovnjake, ki niso nujno člani stranke. Po funkciji pa so člani posameznega delovnega telesa člani vlade ter poslanci in sicer glede na področje svojega dela v vladi oziroma delovnih teles državnega zbora ali evropskega parlamenta. Število članov posameznega delovnega telesa ni omejeno.

 

(5)   Programski odbor ima vodjo, ki ga določi Izvršni Odbor stranke in člane Programskega odbora. V odsotnosti vodje Programskega odbora skliče sejo namestnik vodje, ki ga izvoli Programski odbor iz vrst članov programskega odbora.

 

(6)   Člani Programskega odbora so lahko tudi osebe, ki niso člani stranke, če izpolnjujejo pogoje za člane stranke, določene v tem Statutu stranke.

 

(7)   Vodja Programskega odbora pripravi vsakokratni dnevni red sestankov Programskega odbora. Tematike dnevnega reda lahko vodji programskega odbora pravočasno predlagajo  drugi organi stranke ali skupine članov stranke. Vodja Programskega odbora je pristojen za pogajanja o sestavljanju programskih resolucij v posvetovanju z njihovimi predlagatelji in ob upoštevanju navodil Izvršnega odbora in Sveta stranke.

REGIONALNA IN LOKALNA ORGANIZIRANOST

28.  člen

 

(1)   Organizacijske enote stranke so lahko tudi lokalni in regionalni odbori.

 

(2)   Izvršni odbor stranke potrjuje in razrešuje vodstva regionalnih in lokalnih odborov stranke.

 

(3)   Ustanavljanje, organiziranost in delovanje lokalnih odborov stranke se podrobneje določi s pravilnikom o ustanavljanju, organiziranosti in delovanju lokalnih odborov, ki ga sprejme  Izvršni odbor.

 

29.  člen

 

(1)   Regionalni in lokalni odbori lahko sprejmejo pravila, s katerimi dodatno določijo svojo organiziranost, delovanje in pristojnosti organov odbora, pri čemer mora predhodno tovrstne dokumente potrditi Izvršni odbor.

 

(2)   Pravila iz prvega odstavka tega člena morajo biti v skladu s tem statutom in drugimi akti, ki jih sprejemajo organi stranke na državni ravni organiziranosti. 

 

30.  člen

 

(1)   Postopek določanja kandidatov ter kandidatnih list za lokalne ali regionalne volitve ter način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju je opredeljen s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme Izvršni odbor stranke.

VOLITVE IN IMENOVANJA

31.  člen

 

(1)   Volitve v organe stranke se izvedejo s javnim glasovanjem, razen če večina udeležencev soglaša z tajnim glasovanjem.

 

(2)   Na kandidatni listi za vsak posamezen organ stranke mora biti vsaj toliko kandidatov, kot se jih voli.

 

(3)   Volitve se praviloma opravijo na seji s fizično prisotnostjo članov organa. V kolikor volitev in imenovanj iz utemeljenih razlogov ni mogoče izvesti na seji s fizično prisotnostjo, se lahko izvedejo v okviru elektronske seje ali hibridne seje.

 

(4)   Na volitvah se lahko glasuje le o kandidatih, ki podajo pisno soglasje h kandidaturi.

 

(5)   Kadar je na kandidatni listi toliko kandidatov, kolikor se jih voli, se voli tako, da se na glasovnici obkroži besedo ZA ali PROTI.

 

(6)   Kadar je na kandidatni listi več kandidatov, kot se jih voli, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži številko pred imenom in priimkom kandidatke/kandidata. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kot se jih voli.

 

(7)   Izvoljen je kandidat, ki prejme večino opredeljenih glasov, če ni v tem statutu drugače določeno.

 

(8)   Če noben kandidat ne prejme večine glasov, se glasovanje ponovi med kandidatoma z največ prejetimi glasovi.

 

(9)   Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izvedejo ponovne volitve, pri čemer se izbira med kandidatkami/kandidati s takim številom glasov.

 

(10)  Volitve se izvajajo tolikokrat, kolikor je potrebno, da se izvoli potrebno število izvoljenih kandidatov.

 

(11)  Natančnejše postopke in merila za evidentiranje, oblikovanje kandidatnih list, volitve, ponovne in nadomestne volitve, imenovanja individualnih organov, članov organov ter nosilcev drugih funkcij lahko natančno določi pravilnik, ki ga sprejme Izvršni odbor stranke.

 

(12)  V primeru volitev v Kongresu volitve vodi volilna komisija, ki se jo potrdi na predlog predsedstva Kongresa. Volilna komisija ima predsednika in dva člana, ki ne smejo biti kandidati za organe stranke, ki se volijo na zasedanju Kongresa.  Člani volilne komisije ne smejo biti hkrati tudi kandidirati za funkcijo ali imenovanje, ki ga vodi volilna komisija.

PRENEHANJE FUNKCIJ

32.  člen

 

(1)    Funkcija članu v organu stranke preneha s pretekom mandata, z odstopom s funkcije, izbrisom ali izstopom iz članstva, zaradi neopravičene ponavljajoče neudeležbe na sejah v obdobju 6 mesecev ali s smrtjo.

 

(2)   Odstop člana organa mora član pisno posredovati organu, katerega član je, ter obvestiti Izvršni odbor stranke.

 

33.  člen

 

(1)   Pristojni organi stranke lahko posamezne člane organov razrešijo pred iztekom mandata. Za razrešitev se smiselno uporabljajo določbe, ki določajo izvolitev.

 

(2)   Pobudo za razrešitev predsednika stranke, podpredsednika stranke in voljenih članov sveta stranke lahko poda Svet stranke.

 

(3)   Pobudo za razrešitev je mogoče podati, če član organa, ali organ kot celota, ne izvršuje nalog, ki jih določajo ta statut in sprejeti program stranke.

FINANCIRANJE IN POSLOVANJE

34.  člen

 

(1)    Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, prispevki fizičnih oseb ter iz drugih z zakonom določenih virov.

 

(2)   Finančno in materialno poslovanje stranke lahko podrobneje ureja pravilnik, ki ga na predlog generalnega sekretarja sprejme Izvršni odbor stranke.

 

(3)   Stranka lahko za svoje potrebe in izvajanje s statutom določenih aktivnostih ustanovi ali so-ustanovi poslovni pravni subjekt, ki je lahko nepridobitna organizacija v njenem delu.

 

(4)   Način sodelovanja se določi s posebno pogodbo ali sporazumom o sodelovanju. Ustanovitev ali soustanovite poslovnega subjekta in sodelovanje v gospodarski združbi je možno le na osnovi sklepa Izvršnega odbora stranke.

PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV ALI RAZDRUŽITEV STRANKE

35.  člen

 (1)   Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke Svet stranke posreduje Izvršnemu odboru.

 

(2)   Če Izvršni odbor sprejme predlog iz prejšnjega odstavka, mora Predsednik stranke v roku enega meseca od sprejetega sklepa Izvršnega odbora sklicati Kongres stranke, ki odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke.

 

(3)   Odločitve o premoženjskopravnih razmerjih v primerih iz prejšnjega odstavka in v primeru izbrisa stranke iz registra skladno z veljavnimi predpisi sprejema svet stranke, izvrši pa jih generalni sekretar.

USTANOVNI KONGRES

36.  člen

 

(1)   Za ustanovni kongres roki in pogoji za evidentiranje in kandidiranje, ter roki glede pošiljanja gradiv in dnevnega reda, določeni s tem statutom ne veljajo. Na ustanovnem kongresu se odloča in voli z javnim glasovanjem in sicer z večino opredeljenih glasov.

 

(2)   Ne glede na določbe tega statuta o sestavi Sveta stranke in Izvršnega odbora, se na ustanovnem kongresu izvoli deset članov Sveta stranke, Predsednika stranke in Podpredsednika stranke.

 

(3)   Ustanovni kongres stranke se izvede na podlagi postopka elektronske ali hibridne seje.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37.  člen

 

(1)   Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut razen, če ni v tem statutu drugače določeno. Formalne uskladitve statuta na zahtevo registrskega organa lahko sprejme Izvršni odbor in jih potrdi prvi naslednji Kongres.

 

(2)   Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme Kongres stranke. Statut stranke se objavi na uradni spletni strani stranke.

V Mariboru, dne 8.maja 2021